พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 141 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา โลจิสติกส์ย้อนกลับ

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

       กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการจัดโครงการอบรมสัมมนา Green Logistics 2015 ในหัวข้อเรื่อง “โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)”  โดยชี้ประเด็นให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ ...
      สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)       สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า ...
... (Demand Forecasting and Planning)        7. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)        8. การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging)        9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ ...
... - การบรรจุหีบห่อ             - การดำเนินการกับคำสั่งซื้อของลูกค้า             - การขนของและการจัดส่ง             - โลจิสติกส์ย้อนกลับ (อาทิเช่น การจัดการสินค้าส่งคืน)             - การจัดการกับช่องทางจัดจำหน่าย ...
...         ที่สำคัญทุกขั้นตอนตลอดทั้งโซ่อุปทานต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการทำลายสินค้าเมื่อหมดอายุการใช้งาน และหากระเบียบที่ให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบในการเรียกคืนซากสินค้าที่หมดอายุถูกบังคับใช้ ผู้ผลิตก็ต้องให้ความสนใจเรื่องของโลจิสติกส์ย้อนกลับ ...
... การจัดการสินค้าส่งกลับคืน           การจัดการสินค้าส่งกลับคืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโซ่อุปทานที่ครอบคลุมถึงระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ ในบางครั้งสินค้าที่ได้รับกลับคืนมาจากลูกค้าสามารถนำมาถอดประกอบออก แล้วนำชิ้นส่วนบางประเภทไปใช้งานต่อได้อีก ...
... หรือโลจิสติกส์ย้อนกลับในการที่ผู้ขาย (Shipper) จะต้องรับผิดชอบในการขนส่งนำซากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้กลับคืนประเทศของผู้ส่งออก          Green Logistics จึงได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน ...
... รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้าเพื่อให้การจัดการคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด                 9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ ...