จันทร์, 27 มี.ค. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 128 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Inventory Management
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าโดยใช้ทฤษฎีการรวบรวมความเสี่ยงโดยการรวมเวลานำ (Lead Time Risk Pooling) กรณีศึกษา: โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งของประเทศไทย(2555) 3696
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการรวมศูนย์กระจายสินค้าสำหรับคลังเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลตัวอย่างในเขตกรุงเทพจำนวน 3 แห่ง ใช้ทฤษฎีการรวบรวมความเสี่ยงโดยการรวมเวลานำ(2555) 3999
3 Inventory Management of a Dairy Product Company(2555) 2979
4 แนวทางการปรับปรุงยาเวชภัณฑ์คงคลังของโรงพยาบาลปากเกร็ด(2554) 4825
5 การสร้างสถานการณ์จำลองการปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาธุรกิจจำหน่ายอาหารแช่แข็ง(2553) 8449
6 การจัดการสินค้าคงคลังในรูปแบบคัมบัง กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศไทย(2552) 8085
7 การหาปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัดสำหรับสินค้าคงคลังวัตถุดิบ กรณีศึกษา: บริษัทผู้ผลิตกระจกนิรภัย(2552) 6469
8 การวิเคราะห์นโยบายควบคุมระดับวัตถุดิบคงคลังประเภทกาวกรณีศึกษา อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์(2552) 3635
9 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์(2552) 4556
10 การวิเคราะห์ปริมาณการเติมเต็มสินค้าและระดับการให้บริการที่เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัทผลิตชุดชั้นในสตรีแห่งหนึ่งในประเทศไทย(2552) 3805
11 การวิเคราะห์นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ราคาแปรปรวนด้วยการสร้างแบบจำลองสถานการณ์(2552) 3814
12 การจัดการสินค้าคงคลังและหาที่ตั้งของศูนย์รวบรวมสินค้า กรณีศึกษา บริษัทนำเข้าส่งออกแห่งหนึ่ง(2552) 3904
13 การจำลองสถานการณ์ของการจัดการสินค้าคงคลังประเภทน้ำมันที่ราคาไม่แน่นอน กรณีศึกษาธุรกิจท่าเรือ(2552) 6172
14 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังชิ้นส่วนสำหรับซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์(2551) 4924
15 การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องสำอาง(2551) 9548
16 แนวทางการลดจำนวนวันถือครองสินค้าคงคลัง สำหรับเครื่องดื่มน้ำอัดลมประเภทคืนขวด(2551) 6738
17 การลดต้นทุนการจัดการสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์(2551) 3277
18 Inventory system development for spare parts: A case study of coffee machine business(2550) 4692
19 การพยากรณ์คำสั่งซื้อและการจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษาบริษัทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร(2550) 9149
20 การออกแบบฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ กรณีศึกษา:โรงงานอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก(2550) 6476
21 การหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดโดยคํานึงถึงต้นทุนการนําเข้าสินค้าที่แปรผันของวัตถุดิบสินค้าอาหาร(2550) 6390
22 การปรับปรุงวิธีการจัดการและกระจายสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมน้ำอดลม(2550) 2810
23 การวิเคราะห์นโยบายควบคุมระดับพัสดุคงคลังประเภทม้วนอลูมิเนียม กรณีศึกษา อุตสากรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน(2550) 4668
24 การบริหารสินค้าคงคลังในกรณีความต้องการไม่คงที่ของอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก(2549) 4796
25 การควบคุมสินค้าคงคลังภายใต้ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณของอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟในประเทศไทย(2549) 6329
26 การวิเคราะห์ระดับสินค้าคงคลังสำรองสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค(2549) 6038
27 การลดต้นทุนสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมการพิมพ์(2549) 7402
28 การปรับปรุงประสิทธิภาพการเติมเต็มสินค้าสำหรับร้านค้าปลีกกรณีศึกษาบริษัทให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย(2549) 5286
29 การวิเคราะห์นโยบายสินค้าคงคลังที่เหมาะสม กรณีศึกษา อุตสาหกรรมในประเทศไทย(2549) 4352
30 การสร้างสถานการณ์จำลองในการจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์(2548) 6774
31 การบริหารสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์ยา กรณีศึกษาโรงงานเภสัชกรรมทหาร(2548) 3642
32 การศึกษาความสัมพันธ์ของงบประมาณการส่งเสริมการขายที่มีผลกระทบต่อยอดขายโดยใช้ตัวแบบจำลองทางพลวัต(2548) 2588
33 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวัตถุดิบคงคลังกรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า(2547) 7052