จันทร์, 27 มี.ค. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 280 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Transportation
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์จากต่างประเทศ(2555) 4774
2 แนวคิดการประยุกต์ใช้การขนส่งสีเขียวในธุรกิจค้าปลีก กรณีศึกษาบริษัท บีทูเอส จำกัด(2555) 4763
3 การศึกษากระบวนการทำงานของผู้ให้บริการท่าเทียบเรือสินค้าในกระบวนการของสินค้าน้ำตาลประเภทเทกอง(2555) 3331
4 หลักสูตรอบรมพนักงานขับรถบรรทุกสิบล้อเพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน(2555) 4664
5 แนวทางการบำรุงรักษารถบรรทุกขนส่งสินค้ากรณีศึกษา บริษัท ซิกม่า ทรานส์ เซอร์วิส จำกัด(2555) 5159
6 การศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสในการลงทุนเพื่อโครงการต่อเรือบาร์ทเพื่อทดแทนการเช่าจากผู้รับเหมา(2555) 2908
7 การพัฒนาโปรแกรมการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการด้านธุรกิจขนส่งสินค้า(2554) 9863
8 ผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายต่อระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักภายในประเทศไทย(2554) 10699
9 การศึกษาการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าส่งออก โดยการนำตู้คอนเทนเนอร์จากสินค้าขาเข้ากลับมาใช้ใหม่กรณีศึกษาอุตสาหกรรมพลาสติก(2554) 8970
10 แนวทางการพัฒนาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้า กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าประเภทเซรามิค(2554) 9669
11 การพัฒนาการจัดเส้นทางการเดินรถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(2553) 5451
12 กระบวนการแบบผสมสำหรับจัดการปัญหาการบรรทุกสินค้าในการขนส่งทางอากาศ(2553) 4469
13 การปรับปรุงการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้ากรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์รายหนึ่ง(2553) 8179
14 การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนโหมดการขนส่งจากระบบรถหัวลากเป็นระบบรถไฟ(2552) 4392
15 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทางรถไฟ(2552) 5999
16 การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาห้างค้าปลีกในส่วนของบริการหลังการขาย(2552) 9465
17 แนวทางการออกแบบคู่มือเพื่อจัดรถ กรณีศึกษาธุรกิจเคมีอุตสาหกรรม(2552) 3815
18 มาตรการในการขนส่งเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศไทย(2552) 4291
19 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการขนส่งและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเส้นทางขนส่งด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์(2552) 4986
20 การใช้โปรแกรม เอ็กเซล โซลเวอร์เพื่อปรับปรุงการจัดรถขนส่งสินค้า(2551) 11108
21 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อหาจํานวนรถบรรทุกที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้า(2551) 6320
22 การวิเคราะห์หาทรัพยากรที่เหมาะสมในการขนส่งสินค้าทางรางสำหรับเส้นทางจากสถานีบรรจุ และแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (LICD) ถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.)(2550) 6180
23 การปรับปรุงการจัดพัสดุขึ้นเครื่องบินพาณิชย์กรณีศึกษาบริษัทรับจัดส่งพัสดุด่วนทางอากาศ(2550) 4170
24 Ocean Transport Service Quality Measurement(2550) 4591
25 การปรับปรุงวิธีการจัดเส้นทางเดินรถสำหรับการส่งซีดีในเขตกรุงเทพฯกรณีศึกษา บจก.พีเอ็มดี(2550) 3537
26 การหาเส้นทางการเดินรถขนธนบัตรเพื่อเติมตู้เอทีเอ็มโดยคำนึงถึงความปลอดภัย(2549) 5303
27 การศึกษาผลกระทบของผู้ประกอบการเรือและท่าเรือระหว่างระเทศของไทยจากการออกประมวลข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ค.ศ.2002(2549) 2631
28 ระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ กรณีศึกษา บริษัทสายเดินเรือ(2548) 6679
29 การใช้ลานพักตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาผู้ให้บริการโลจิสติกส์(2548) 6199
30 โครงการพัฒนาระบบบริการรถ Shuttle bus ด้วยเทคนิคการสร้างสถานการณ์จำลอง กรณีศึกษา : การบริการระหวางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและโรงแรมภายในกรุงเทพมหานคร(2548) 3995