ศุกร์, 28 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 789 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การควบคุมคลังสินค้าโดยการตรวจนับตามรอบเวลา (Cycle Counting)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2009 เวลา 08:53 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

 

โดย สริญญา ราวีทิพย์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (รุ่น 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

          David (2003) กล่าวว่า Cycle Counting เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมทางกายภาพและทางด้านการเงิน กล่าวคือเมื่อได้รับสินค้าจาก Supplier และทำการจัดเก็บในตำแหน่งที่เหมาะสมกับสินค้าชนิดนั้นแล้ว ในการควบคุมสินค้าคงคลังจะบรรลุผลสำเร็จได้ก็ด้วยการควบคุมการเข้าออกและการตรวจนับว่า มีสินค้าที่อยู่ในความดูแลจำนวนเท่าไรซึ่งการตรวจสอบนั้นสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง หรืออาจทำได้ตามช่วงเวลา โดยธุรกิจโดยส่วนใหญ่ในปัจุบันนั้นมักจะมีการควบคุมจำนวนสินค้าคงคลังตามโดยการตรวจนับสินค้าและนำมาเปรียบเทียบกับรายการที่บันทึกทางบัญชี ซึ่งการกระทบยอดกับรายการที่บันทึกทางบัญชีนั้นจะทำให้การควบคุมทางการเงินเกี่ยวกับสินค้าคงคลังนั้นเหมือนกับการควบคุมทางกายภาพด้วย และเนื่องจากข้อบังคับทางกฏหมายเป็นผลให้ทุกบริษัทต้องทำการตรวจนับและควบคุมสินค้าคงคลังทั้งหมดอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี
          การตรวจนับตามรอบเวลานั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับการควบคุมสินค้าคงคลง ระบบการตรวจนับที่มีประสิทธิผลนั้นส่วนใหญ่จะต้องมีการตรวจนับจำนวนสินค้าคงคลังเป็นบางรายการในทุกวันทำงาน โดยรายการที่จะนับจะถูกกำหนดความถี่ (รอบเวลา) ในการนับไว้ล่วงหน้า
          ระบบการตรวจนับตามรอบส่วนใหญ่มักจะกำหนดความถี่ของการนับสินค้าตามมูลค่าของสินค้าซึ่งวิธีที่นิยมใช้นั้นคือ ABC ซึ่งระบบนี้จะทำการจัดประเภทรายการสินค้าออกเป็นกลุ่มๆ ตามมูลค่าของปริมาณทั้งปี (ซึ่งคำนวณได้จากราคาต่อหน่วย * ปริมาณทั้งปี) ซึ่งโดยปกติแล้วรายการสินค้านั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ A B และ C (กระบวนการนี้เรียกว่าวิธีวิเคราะห์ของพาเรโต)
                “A”    เป็นรายการที่มีมูลค่าสูงสุด แต่เป็นรายการที่มีจำนวนไม่มากคือประมาณ 15-20 % ซึ่งจะมีมูลค่ารวมประมาณ 75-80 % ของมูลค่ารวมทั้งหมด ดังนั้นสินค้าในกลุ่ม A ทั้งหมดจะถูกตรวจนับในทุกๆ เดือน
                “B”    เป็นรายการที่มีมูลค่าปานกลาง โดยรายการที่แสดงเหล่านี้จะมีจำนวนปานกลาง โดยคิดเป็น 30-40 % ของรายการรวมทั้งหมดแต่จะมีมูลค่าประมาณ 15% จากมูลค่ารวมทั้งหมดของสินค้าคงคลัง และโดยทั่วไปรายการที่แสดงในกลุ่ม B นั้นจะถูกตรวจนับในทุกๆ 3 เดือน
                “C”   สินค้าที่อยู่ในกลุ่มนี้จะมีจำนวนมาก แต่จะมีมูลค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่ารวมทั้งหมดของสินค้าคงคลังจึงแทบจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ไม่ค่อยมีความสำคัญ โดยมูลค่ารวมมีค่าประมาณ 5-10 % ดังนั้นรายการในกลุ่ม C ทั้งหมดจะถูกนับปีละครั้ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการนับในกรณีนี้มักจะนิยมใช้การประมาณการด้วย

 

จำนวนผู้ชม 27872 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ