ศุกร์, 28 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 805 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การบริหารคลังสินค้า
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
วันอังคารที่ 14 กรกฏาคม 2009 เวลา 08:10 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

 

           คลังสินค้านับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน และมักเป็นองค์ประกอบที่ผู้บริหารมักให้ความสำคัญเนื่องมาจากเป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุดิบ, งานที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต (Work-in-Process), หรือสินค้าสำเร็จรูป ในปัจจุบันเมื่อประเทศเรามีการเปิดให้มีการแข่งขันเสรีเกิดขึ้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบคุณภาพของตนเอง, ระบบกระบวนการผลิต, ระบบการบริหารจัดการในโซ่อุปทาน จึงเป็นที่แน่นอนว่าคลังสินค้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มักถูกให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นสถานที่ที่เก็บวัตถุดิบและสินค้า จึงทำให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้นหากมีการบริหารจัดการไม่ดีพอ เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าใจการทำงานของคลังสินค้าในประเภทต่าง, การเลือกสถานที่ตั้ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น, ตลอดจนกระบวนการวัดสมรรถนะของคลังสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงคลังสินค้าของตนเองได้
           ผู้จัดทำหลักสูตรขอขอบคุณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สสว.) ที่ได้ร่วมผลักดันหลักสูตรนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโลจิสติกส์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย

1 ประเภทของคลังสินค้า
       • บทบาทของคลังสินค้าและประเภทของคลังสินค้า
       • การแบ่งคลังสินค้าตามตำแหน่งที่ตั้ง
       • การวางแผนเลือกที่ตั้งของคลังสินค้า
2 กิจกรรมต่างๆในการบริหารคลังสินค้า
3 การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่
       • หลักการรับสินค้าและการเก็บเข้าที่ (Receiving & Putaway)
       • การจัดส่งสินค้าโดยตรง (Direct shipping)
       • การใช้ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross-dock)
       • การจัดทำตารางนัดรับสินค้า (Receiving Scheduling)
       • การเตรียมตัวก่อนการรับสินค้า (Preceiving)
       • การเตรียมความพร้อมในการรับสินค้า (Receipt Preparation)
       • การเก็บสินค้าเข้าที่ (Putaway)
       • การจัดเก็บและจ่ายสินค้า (Storage and Retrieval System)
       • การจัดการแบบพาเล็ต
              - รู้จักพาเล็ต
              - ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบพาเล็ต
                     o การวางกองเป็นตั้ง (Block Stacking)
                     o โครงฐานสำหรับการวางพาเล็ต (Pallet Stacking Frames)
                     o พื้นฐานของชั้นวางพาเล็ตแบบปรับได้
                     o ชนิดของชั้นวาง
                           ชั้นวางพาเล็ตชนิดความลึกหนึ่งพาเล็ต (Single-deep Pallet Rack/Selective Rack)
                           ชั้นวางพาเล็ตชนิดความลึกสองพาเล็ต (Double-deep Pallet Rack)
                           ชั้นวางพาเล็ตชนิดขับรถเข้าเก็บ (Drive-in Rack)
                           ชั้นวางพาเล็ตชนิดขับรถผ่าน (Drive-through Rack)
                           ชั้นวางพาเล็ตชนิดลาดเอียง (Pallet Flow Rack/Gravity Flow Rack)
                           ชั้นวางพาเล็ตชนิดดันไปด้านหลัง (Push-back Rack)
                           ชั้นหมุน (Carousel)
                           ชั้นหมุนในแนวราบ (Horizontal Carousel)
                           ชั้นหมุนในแนวดิ่ง (Vertical Carousel)
       • เครื่องมือที่ใช้ในการขนย้ายสินค้าชนิดพาเล็ต
4. กิจกรรมต่างๆในการบริหารคลังสินค้า – การหยิบสินค้า
        • การหยิบเป็นพาเลต
        • การหยิบเป็นลัง
        • การหยิบชิ้นส่วนขนาดเล็ก
        • แนวคิดในการหยิบเลือก
               การหยิบทั่วไป
               การหยิบเป็นชุด (Batch)
               การหยิบเป็นโซน (Zone)
               การหยิบเป็นคลื่น (Wave)
5. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้า


ดาวน์โหลดเอกสาร


จัดทำโดย อธิศานต์ วายุภาพ, Ph.D.

โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน SMEs Projects
© ลิขสิทธิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้ชม 70348 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ