อาทิตย์, 30 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 140 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การบริหารการจัดซื้อ
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม 2009 เวลา 23:50 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

 

         การจัดซื้อจัดหาเป็นภารกิจที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การแข่งขันเพื่อลดต้นทุนผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนดำเนินการ ล้วนสร้างแรงกดดันต่อองค์กรหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจจัดซื้อจัดหาจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ภารกิจเพิ่มมากกว่าเพียงการซื้อสินค้าเข้าสู่บริษัท หน่วยงานจัดซื้อจัดหาถูกคาดหวังให้สร้างมูลค่าเพิ่ม (value added) ให้กับองค์กร ไม่ว่าจะด้วยการบริหารจัดการซัพพลายเออร์ การสร้างพันธมิตร การให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรื่องการซื้อหรือผลิตเอง (make or buy) ดังนั้น บุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดหา จำเป็นต้องมีความตระหนักและทราบถึงวิธีการปรับปรุงพัฒนางานและกระบวนการทำงาน เพื่อให้เชื่อมโยงกับฝ่ายอื่นๆ ในองค์กร และเชื่อมโยงกับโซ่อุปทานของธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ถูกเวลา ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ขององค์กร (logistics management) อย่างไรก็ดี เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงทฤษฎีและหลักการต่างๆส่วนหนึ่งของการจัดซื้อจัดหาซึ่งผู้ศึกษาจะต้องนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติจริงในธุรกิจ
         ผู้จัดทำหลักสูตรขอขอบคุณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สสว.) ที่ได้ร่วมผลักดันหลักสูตรนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โลจิสติกส์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น และผู้จัดทำหลักสูตรขอขอบคุณสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์เนื้อหาเรื่องจริยธรรมของการจัดซื้อ เพื่อให้เอกสารมีความสมบูรณ์มากขึ้น


รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย
     - การจัดซื้อและการจัดหา ความหมาย ความเข้าใจ และความสำคัญ
     - กระบวนการจัดซื้อจัดหา
     - การระบุบ่งชี้ความต้องการของการจัดซื้อจัดหา
     - คุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อจัดหา แหล่งที่มา ข้อเสนอ ซัพพลายเออร์
     - การวัดสมรรถนะ ดัชนีวัดผลงานในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหา
     - การจัดการความเสี่ยง
     - ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ในโซ่คุณค่า
     - การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ จำนวนที่เหมาะสม การพัฒนาซัพพลายเออร์
     - การจัดซื้อในยุคโลกาภิวัฒน์ การจัดหาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การจัดหาข้ามชาติ


ดาวน์โหลดเอกสาร


จัดทำโดยชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย, Ph.D.

ที่มา โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน SMEs Projects
? ลิขสิทธิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


จำนวนผู้ชม 19976 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ