เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 292 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปี 2553
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2011 เวลา 08:16 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. ณ ห้องประชุมคณะ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน จากรองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินภายนอก และกรรมการประเมินที่เป็นบุคลากรภายในของ มจธ. ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน      กรรมการประเมินประกอบด้วย อาจารย์สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธณา คุณกนกรัตน์ นาคหฤทัย คุณสุดเขต แจ้งกระจ่าง คุณวันทนา ภาคถิน และคุณรัตนาภรณ์ แวเจะ โดยมีทีมผู้บริหารคณะ GMI และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและรับฟังการประเมิน ประกอบด้วยผศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ คณบดี ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ธรรมนูญ เฮงษฎีกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ชุมพลม ณฑาทิพย์กุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ ดร.สรวิชญ์ เยาว์ยืนยง ประธานหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์ คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ เลขานุการคณะ คุณรัชนี รัตนพิไชย คุณศุภดา เข็มทองและ คุณอภิรดี เจียรศิริสมบูรณ์ ซึ่งการประเมินคุณภาพครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2552 โดยกำหนดให้สถาบันการศึกษาต้องมีระบบประกันคุณภาพ ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ คณะได้คะแนนประเมิน 4.14 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี


ที่มา GMI, 28 ก.ค. 54


จำนวนผู้ชม 2754 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ