ศุกร์, 28 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 770 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
พาเลท.... ส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2011 เวลา 22:08 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Pallet ส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกส์

โดย นายศรีวิชัย  รอดสุด
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
     พาเลต(Pallet) ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการขนส่งต่างๆที่จะต้องมี Pallet มาช่วยให้การขนย้าย หรือขนสินค้าขึ้นลงให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งจะลดความสูญเปล่า(Waste)ในระหว่างการทำกิจกรรม หรือจะเป็นกิจกรรมทางด้านการจัดเก็บสินค้าตามคลังสินค้าต่างๆ ก็นำพาเลต มาตั้งเป็นระบบเพื่อให้สะดวกต่อการจัดเก็บและตรวจนับจำนวนสินค้า เช่น ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบพาเลต (Pallet Storage System) หรือจะเป็นระบบการจายสินค้าแบบพาเลต (Pallet Retrieval System) 
     ปัจจุบันธุรกิจต่างๆก็ต้องมีพาเลต เข้ามามีส่วนช่วยในกิจกรรมมากมาย และยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การนำเข้าและส่งออกของสินค้า การขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ การส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ทั้งภายในองค์กรเดียวกันหรือจะเป็นระหว่างองค์กร   ซึ่งจากการที่ต้องส่งสินค้าออกนอกประเทศเราก็ต้องคำนึงถึงกฎระเบียบของแต่ละประเทศที่จะส่งสินค้าไปว่ามีการควบคุมด้านใดบ้างเกี่ยวกับตัวพาเลต เช่น ประเทศออสเตเรียซึ่งจะมีการคุมเค้มเกี่ยวกับพืชและแมลง   ดังนั้น พาเลตที่จะขนสินค้าไปยังประเทศออสเตเรียก็จะต้องผ่านมาตรฐาน IPPC ตามที่เขาได้กำหนดไว้  หรือจะเป็นทางด้านแบบโครงสร้างที่จะส่งไปยังประเทศนั้นๆก็ต้องให้ตรงตามที่เขาใช้กันอยู่ ซึ่งเราจะต้องศึกษารายละเอียดอย่างนี้ให้ดี และจากการที่เราต้องใช้ พาเลต มาช่วยในการขับเคลื่อนทางธุรกิจแล้วนั้น ต้องไม่ลืมคำว่า “ ต้นทุน Pallet” เพราะจะเป็นต้นทุนแฝงเข้ามาโดยไม่รู้ตัว หรือบางบริษัทที่ต้องใช้พาเลตเป็นจำนวนมากๆ ก็จำเป็นต้องมีการคิดต้นทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการเช่า เพื่อมาดำเนินงานและยังต้องมีการควบคุมพาเลต อย่างจริงจังเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้งานในแต่ล่ะวันหรือตามเวลาที่กำหนด
     ดังนั้นเราจึงจะต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า“Pallet”ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะช่วยในการวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผู้เขียนจะขออธิบายพอสังเขปดังต่อไปนี้
     ลักญณะการใช้งานของ Pallet อาจจะแบ่งได้เป็น 2 แบบตามการใช้งานคือ
        1. แบบใช้ครั้งเดียว (Single Used) ซึ่งจะเป็นผู้ผลิตที่ใช้เพื่อการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้ทำพาเลต ชนิดนี้มักจะเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและเหมาะสมกับงานที่ใช้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย และสามารถทำลายทิ้งได้ง่าย เช่น ไม้ กระดาษ
        2. แบบการใช้หมุนเวียน (Recycle used) การใช้งานจะเป็นงานที่จะต้องใช้เพื่อการขนส่งอยู่เป็นประจำส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ภายในองค์กร เช่น การขนถ่ายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังหน้าร้านต่างๆ แล้วนำพาเลต ที่ลงของแล้วนำกลับมาใช้อีกรอบ ซึ่งพาเลต จะต้องมีความแข็งแรงและมีความทนทานต่อการใช้งานค่อยข้างสูง เช่น พาเลตพลาสติก

รูปแบบ Pallet ที่นิยมใช้ทั่วไป
    โดยทั่วไป Pallet ที่นิยมใช้กันจะมี 2 แบบ คือ แบบสองทาง (two-way)   กำหนดจากทิศทางการเข้าตักได้ 2 ทาง และแบบสี่ทาง (four-way) กำหนดจากทิศทางการเข้าตักได้ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างซ้าย และด้านข้างขวา

มาตรฐานขนาดของ Pallet 
    พาเลต(Pallet) ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อลดความเสียหายของสินค้าจากแรงสั่นสะเทือนและ แรงกระแทก ซึ่งอาจก่อให้กิดความเสียหายกับสินค้าในขณะจัดเก็บ การขนส่ง โดย ขนาดมาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุด ซึ่งกำหนดโดย ISO (International Standards Organization) มีอยู่ 3 ขนาด ดังนี้
         1. ขนาด 80 x 120 x 15 cm. มีชื่อเรียกว่า ยูโรพาเลท (EURO Pallet) หรือ “E- Pallet” เป็นขนาดที่ใช้กันมากที่สุดในทวีปยุโรป และได้รับการรับรองจาก European Pallet Association เกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้าง ตามมาตรฐาน GMP และ HACCP
         2. ขนาด 110 x 110 x 15 cm. หรือ Japan Pallet ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้กำหนดขนาดนี้ขึ้นมาใช้เป็นประเทศแรก และได้แพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เกาหลี จีน เวียดนาม เป็นต้น แท่นรองสินค้าขนาดนี้เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด
         3. ขนาด 100 x 120 x 15 cm. หรือ Thai Pallet เป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศไทยและทั่วโลก มีต้นกำเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

วัสดุที่นำมาใช้ทำ Pallet
     วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิต Pallet นั้นก็จะมีอยู่หลายชนิด เช่น ไม้ พลาสติก กระดาษ เหล็กโฟม อะลูมิเนียม สแตนเลส ซึ่งวัสดุแต่ล่ะชนิดก็จะมีมาตรฐานต่างๆ มาช่วยเป็นตัวกำหนดของแต่ล่ะชนิด เช่น มาตรฐาน GMP  ที่จะบอกถึงน้ำหนักที่สามารถรองรับได้ซึง่จะใช้กับ EURO Pallet หรือจะเป็นกฎเกี่ยวกับ Pallet ไม้ ก็จะมีกฎ “ IPPC ” คือ กฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมคุ้มครองป่าไม้ และพืชพันธุ์ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งระหว่างประเทศ หรือกฎ “ ISPM 15 ” ที่จะกำหนดมาตรฐานสุขอนามัยของพืชโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย ของแมลงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับบรรจุภัณฑ์ มาเป็นตัวกำหนด

Pallet กับ ระบบ RFID
     ในปัจจุบันเทคโนโลยีระบบ RFID ได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมและจัดการเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น ซึ่งแม้กระทั่งในการจัดการกับพาเลต ก็มีผู้ผลิตพาเลตได้ให้ความสำคัญและนำ RFID เข้ามาเป็นส่วนประกอบกับตัวพาเลต เช่น นำตัว RFID tags มาติดกับตัวพาเลต ไม้ หรือ จะเป็นการฝังเจ้าตัว RFID Tags เข้าไปในตัวพาเลตเลยก็ตาม ซึ่งการฝั่งตัว RFID Tags นี้ เป็นเทคนิคที่เรียกว่า “ Teaming RFID Management Technique “โดยฝัง RFID Tags หลาย ๆ ชิ้นเข้าไว้ในพาเลท ทำให้การมองเห็นเป็นเพียงตัวเดียวกัน เทคนิคนี้จะช่วยให้เกิดข้อมูลมีระดับความถูกต้องสูง มีความน่าเชื่อถือสูง  และในการควบคุมระบบนี้เรียกว่าระบบ Smart Pallet Solution

การเลือกใช้ Pallet
     ในการพัฒนาสินค้าหรือผลิตถัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดนั้น บางธุรกิจก็ได้มีการคิดถึงเรื่องการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าและได้คิดเกี่ยวกับตัวพาเลต ที่จะรองรับสินค้าว่าต้องเป็นไปตามลักญณะของสินค้าและรองรับน้ำหนักได้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยในขณะทำการขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าสินค้าที่ใหญ่กว่าขนาดมาตรฐานของตัวพาเลตนั้น ก็ต้องมีการสั่งทำเป็นพิเศษ ดังกรณีดังกล่าวนี้พาเลตก็ถือว่าเป็นต้นทุนแฝงที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าใช้พาเลตที่ดีเกินไปกว่าการใช้งาน ก็จะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นได้
     ในส่วนของการเลือกใช้งานพาเลตโดยทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่ ก็ต้องคำนึงถึงน้ำหนักของสินค้า ลักญณะของสินค้าให้เหมาะสมกับขนาดของพาเลต รวมถึงการขนย้ายพาเลต เข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ และที่สำคัญคือ ต้องมองถึงประเทศที่จะทำการส่งสินค้าไปนั้น เราต้องรู้ให้แน่ชัดว่าจะต้องใช้พาเลตอย่างไร เช่น ถ้าส่งสินค้าไปทาง ยุโรป ก็ต้องมีการใช้พาเลต ที่เป็นมาตรฐาน EURO( EPAL Pallet)  หรือส่งไปยังประเทศออสเตรเลีย พาเลตไม้ต้องไม่มี รา เห็ด และ ลายดำๆบนไม้เด็ดขาดเพราะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องQuarantine จะเคร่งครัดมาก

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร Pallet
    ในการดำเนินการกิจกรรมโลจิสติกส์นั้นจะมีหลักการบริหารอยู่หลายอย่างเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการทั้งทางด้านต้นทุนต่างๆ การส่งมอบให้ตรงเวลา การบริหารด้านคลังสินค้า โดยผู้เขียนจะขอเสนอแนวคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานดังนี้
         1. การจัดการด้านต้นทุนการดำเนินงาน โดยน่าจะมีการรวมพาเลตเข้าไปอยู่ในการคิดต้นทุนการดำเนินงาน (Activity base costing) เพื่อที่เราจะได้เจาะจงไปที่ตัวพาเลต โดยทำการกำหนดโค๊ดในทางบัญชีให้กับเจ้าตัวพาเลต เช่น Pallet ที่อยู่ในงานด้านการขนส่ง ก็จะให้เป็น LOG-10-01 ดังนั้นเราก็จะรู้ต้นทุนทั้งหมด ( Pallet Total cost) ที่เกิดจากตัวPallet ว่ามากน้อยเพียงไร ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ (Holding cost) การซ่อมแซม (Repaired cost) การซื้อใหม่(New Pallet)  ดังนั้นเราก็รู้ว่าเราจะสามารถลดต้นทุนตรงนี้ได้ขนาดไหน เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนได้ในอีกวิธีหนึ่ง
         2. การทำ “Pallet Milk run” สำหรับองค์กรที่ต้องมีการใช้พาเลตในลักญณะของการใช้พาเลตแบบหมุนเวียน (Recycle Pallet) เพื่อให้มีการนำพาเลตมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังป้องการการสูญหายซึ่งจะเกิดขึ้นง่ายสำหรับการขนส่งที่มีความถี่สูงและมีการใช้พาเลตเป็นตัวกระจายสินค้าออกไปยังสาขาต่างๆ  โดยอาจจะให้มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลตรงกิจกรรมนี้เป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยในการควบคุมและจัดการกับพาเลตได้อย่างเต็มประสิทธภาพ

เอกการอ้างอิง
ความรู้ทั่วไป
    [1] http://www.pack1900.com/
    [2] http://palletplus.info/
    [3] http://komn.blogth.com/
    [4] หนังสือ การจัดการคลังสินค้าระดับโลก World-Class Warehousing and Material Handling
RFID กับ Pallet
    [1] http://www.acentech.net/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=0
    [2] http://www.fusionsol.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=65


เอกสารเผยแพร่โดย http://www.logisticscorner.com


จำนวนผู้ชม 31322 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ