ศุกร์, 28 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 610 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การเติมเต็มแนวคิด VMI ผ่านทางคลังสินค้าเขตปลอดอากร (Free Zone Logistics Center)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 21:51 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย ณัฐภูมิ เปาวรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
JWD InfoLogistics Co.,Ltd.

    หลังจากการจัดการซัพพลายเชน และโลจิสติกส์ เข้ามามีบทบาท ในการวางแผนทางธุรกิจของผู้ผลิตและลูกค้าอย่างมากในช่วงทศวรรตที่ผ่านมา โดยเฉพาะแนวคิดการบริหารสินค้าคงคลังที่เรียกว่า VMI (Vendor Managed Inventory) จึงเริ่มเข้ามามีบทบาท โดยการให้ผู้ผลิต (Vendor) หรือ ตัวแทนจำหน่าย (Trader/Distributor) เป็นผู้ควบคุมและบริหารสินค้าคงคลังแทนลูกค้า และมีหน้าที่จัดส่งสินค้าตาม order และช่วงเวลาที่ตกลงกันในการเติมเต็มสินค้า (Replenishment)
    จากการวางแผนที่ดีร่วมกันของต้นทาง (Vendor/Trader/Distributor) และปลายทางคือลูกค้า/ผู้ค้าปลีก (Ended Customer) จะช่วยลดปัญหาของค่าใช้จ่ายที่เกินตามความจำเป็นที่เสียไปกับพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และการสะสมของสต๊อกสินค้าในฝั่งลูกค้า/ผู้ค้าปลีก (Ended Customer) จะได้ประโยชน์ และตอบโจทย์ในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจอย่างในปัจจุบัน อาทิเช่น
        - ลดปัญหา/ลดต้นทุนในส่วนของสถานที่ และการเก็บสะสมของสินค้าคงคลัง รวมถึงลดจำนวนพนักงาน และทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
        - ต้นทุนในการสั่งซื้อลดลง ได้รับสินค้าถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลา ตรงกับความต้องการและการวางแผน และลดในส่วนของการขาดแคลนสินค้า
        - เพิ่มระดับการหมุนเวียนสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับสินค้าที่ระยะเวลาจัดเก็บ (Shelf Life) หรือ สินค้าที่มีวันหมดอายุตายตัว (Expiry Date) รวมถึงทั้งสินค้าตามฤดูกาล (Seasonal Products) และ สินค้าทั่วไป (Year-Rounded Products)ในฝั่งผู้ผลิต (Vendor) ที่จะได้รับจากแนวคิด VMI อาทิเช่น
        - ได้รับแผนการสั่งและการเติมเต็มสินค้าให้กับลูกค้าที่ชัดเจน สามารถวางแผนการผลิต (ของฝั่ง vendor เอง) และบริหารต้นทุนของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
        - แลกเปลี่ยนข้อมูลและแผนความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าสามารถบริหารการจัดส่ง และปริมาณสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ถูกที่ ถูกเวลา และยกระดับความพึงพอใจในการบริการ

“Free Zone ส่วนเติมเต็มแนวคิด VMI ในยุค Global Sourcing”
    ทั้งนี้แนวคิด VMI ได้ถือกำเนิดครั้งแรกมาจากทุกๆส่วนของการจัดการซัพพลายเชนอยู่ในประเทศ หรือสภาวะการดำเนินธุรกิจเดียวกันระยะหลังนี้ ในยุคที่มีการใช้นโยบาย Global Sourcing หรือย้ายฐานการผลิตและการสั่งซื้อต่างๆไปได้ทั่วโลกเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ผู้ผลิต (Vendor) และลูกค้า (Ended Customer) อยู่ต่างที่กันในทุกๆภูมิภาคในโลก และด้วยการแตกต่างในพิกัดภาษี, กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด, กระบวนการด้านศุลกากรที่ต่างกัน ทำให้ Free Zone หรือ เขตปลอดอากรเป็นคำตอบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรองรับแนวคิด VIM-Global Sourcing ในกรณีนี้ฐานการผลิตของลูกค้า (Ended Customer) ที่อยู่ในเมืองไทยต้องการสั่งซื้อ และเข้าโปรแกรม VMI กับ Vendor ในต่างประเทศ
    “กรมศุลกากร (Thai Customs Department) ได้ให้คำนิยามเขตปลอดอากร (Free Zone) ไว้ว่าเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชกรรม หรือกิจการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศโดยที่นำเข้าไปในเขตดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ”
     สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากร (Free Zone) ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด VMI อาทิเช่น สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรที่มีต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการมีมากมาย ประโยชน์หลักๆที่บริษัทส่วนใหญ่ได้รับจากเขตปลอดอากรมีดังต่อไปนี้
        (1) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในเขตปลอดอากรในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ
        (2) ยกเว้นอากรขาออก สำหรับของที่ปล่อยไปจากเขตปลอดอากร เพื่อส่งออกนอกราชอาณาจักร
        (3) ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากร
        (4) ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอด อากรเฉพาะสินค้าที่ต้องเสียอากรขาออกหรือที่ได้รับยกเว้นอากรขาออกตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร
        (5) ยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับการนำเข้าและการผลิตของที่กระทำในเขตปลอดอากร
        (6) ของที่ปล่อยจากเขตปลอดอากรเพื่อนำเข้ามาในราชอาณาจักร ให้คำนวณค่าภาษีตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากร ที่เป็นอยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกไปจากเขตปลอดอากรแต่ในกรณี ที่ได้นำของที่มีอยู่ในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยของที่นำเข้าไปนั้นไม่มีสิทธิได้รับคืนหรือยกเว้นอากร ไม่ต้องนำราคาของดังกล่าวมาคำนวณค่าภาษี
   จากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้ผลิต (Vendor) ในต่างประเทศที่จะดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าหรือลูกค้าในประเทศไทย (Ended Customer) จะได้รับข้อได้เปรียบผ่านทางคลังสินค้าในเขตปลอดอากร ในการจัดการกับสินค้าคงคลังตามแนวคิด VMI อาทิเช่น
        - การนำสินค้าเข้ามาใน Free Zone เพื่อเป็นสต๊อกสินค้าตามแผนของลูกค้าได้รับการยกเว้นอากรอย่างน้อยได้เปรียบในการบริหาร Cash Flow ของบริษัท และสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ลด Lead- Time) ได้อย่างมากเมื่อส่งโดยตรงจากต่างประเทศ และเพิ่มระดับการบริการ)
        - ในกรณีสินค่าไม่สามารถส่งมอบหรือต้องการนำกลับต่างประเทศ (Re-export) สามารถทำได้โดยสะดวก และยกเว้นอากรขาออก (เสมือนว่ายังไม่ได้มีภาระผูกพันทางภาษีอากรในประเทศไทย) รวมถึงการจัดเก็บใน Free Zone ไม่มีจำกัดระยะเวลา
        - สามารถทำการเพิ่มมูลค่าของสินค้าใน Free Zone ได้เช่น การแบ่งบรรจุ การเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุ, ผลิตผสมประกอบอย่างง่าย, ติดตราสัญลักษณ์ รวมถึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อมีการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปใน Free Zone หรือ เมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในเขตปลอดอากร
        - สามารถแบ่งนำกลับสุทธิกลับมาในประเทศไทยได้ (Partial Withdraw) เพื่อความสะดวกสูงสุด
        - ในกรณีที่ไม่ได้มีสาขาของบริษัทในเมืองไทย ผู้ผลิต (Vendor) จากต่างประเทศสามารถแต่งตั้งนิติบุคคลในเมืองไทยทำการแทนในส่วนของกิจกรรมโลจิสติกส์ และการดำเนินพิธีการศุลกากรแทนได้
    ท้ายสุดนี้จากแนวคิด VMI ผนวกเข้ากับสิทธิประโยชน์ของ Free Zone ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิต (Vendor) ในต่างประเทศกับลูกค้าในประเทศไทย สามารถเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มขีดการแข่งขันในเวทีโลกของลูกค้า (Ended Customer) ในประเทศไทยได้อย่างดี และสนองกับวัตถุประสงค์ของกรมศุลกากรที่จัดตั้ง Free Zone ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการผลิตในประเทศไทย โดยกำจัดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอากรของสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย ในขณะเดียวกันประเทศไทยได้รับประโยชน์เนื่องจากผู้ผลิต (Vendor) ในต่างประเทศได้ใช้แรงงาน และบริการของไทยด้วย


ที่มา www.freightmaxad.com , 4 ส.ค. 53


จำนวนผู้ชม 9792 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ