พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 195 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การบริหารการจัดซื้อ ตอนที่ 2
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2010 เวลา 10:48 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย ดร.ชัชชาลี รักษ์ตานนท์ชัย

กระบวนการจัดซื้อจัดหา
ขั้นตอนการจัดซื้อ

     1. ค้นหาและกำหนดความต้องการสินค้า (คำขอซื้อ)
     2. กำหนดวิธีการจัดซื้อ ขั้นตอนและระดับการอนุมัติให้จัดซื้อ
     3. ให้ซัพพลายเออร์ต่างๆ เสนอราคา
     4. ประเมินใบเสนอราคา และคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่ดีที่สุด
     5. ขออนุมัติจัดซื้อ
     6. รับมอบสินค้าจากซัพพลายเออร์ (ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ ความตรงต่อเวลา)
     7. ส่งมอบให้ผู้ใช้สินค้า


รูปที่ 1 ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดหา

กระบวนการเติมเต็มคำสั่งซื้อ (fulfillment)
     กระบวนการจัดซื้อ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติมเต็มคำสั่งซื้อของลูกค้า (order fulfillment) เนื่องจากเป็นความพยายามร่วมกันขององค์กรที่จะตอบสนองต่อลูกค้า ซึ่งความต้องการของลูกค้า และวันเวลาที่ต้องการ เป็นสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนกระบวนการ ส่งผลต่อแผนของการผลิต การกระจายสินค้า การขนส่งสินค้า จะบูรณาการร่วมกัน การร่วมมือกับพันธมิตรที่สำคัญ เพื่อสามารถส่งมอบได้ตรงตามความต้องการ และลดต้นทุนตั้งแต่ผลิตจนถึงส่งมอบ

การวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกส์ (ด้านจัดซื้อ)
    1. ได้กำหนดมาตรฐานการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดได้อย่างชัดเจนหรือไม่
    2. กำหนดเวลาที่ชัดเจนในการรับสินค้าเข้ามายังหน่วยงานเป้าหมายหรือไม่
    3. การขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่ เช่น ไม่มีการกระแทก
    4. มีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดในขณะที่นำส่งวัตถุดิบหรือไม่ ใช้วิธีการและระยะเวลาเท่าไรในการตรวจสอบสินค้า
    5. ในการขนถ่ายสินค้า มีการใช้แรงงานพนักงานหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
    6. ระยะเวลาในการจอดรถบรรทุกเพื่อรอส่งสินค้านานเท่าไร
    7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับทราบข้อมูลการส่งสินค้าที่แท้จริงของซัพพลายเออร์ (supplier) หรือไม่
    8. บริเวณพื้นที่สำหรับรับและส่งสินค้ามีความเหมาะสมเพียงใด เช่น รับสภาพฝนตกได้หรือไม่
    9. พนักงานผู้ตรวจรับสินค้า มีเวลาว่างมากน้อยเพียงใด
    10. วัตถุดิบคงเหลือในคลังสินค้า (ชนิดนั้นๆ) มีปริมาณมากน้อยเท่าใด

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการส่งมอบงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
    ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing)
       • สิ่งที่ส่งมอบ Deliverables
       • วัสดุอะไร What (item)
       • จากที่ไหน From (supplier)
       • ส่งสถานที่ใด Where (warehouse)
       • ส่งเมื่อใด When (receive)
       • ปริมาณเท่าไร Quantity
    ฝ่ายผลิต (Manufacturing)
       • วัสดุอะไร What (item)
       • ผลิตที่ใด Where (plant)
       • ผลิตอย่างไร How (method)
       • เมื่อ When (manufacture)
       • ปริมาณ (Quantity)
       • ล่วงเวลา (Over Time)
    ฝ่ายกระจายสินค้า (Distribution)
       • ส่งมอบจากที่ใด Ship from (Plant, DC)
       • ส่งไปที่ใด Ship to (DC, Customer)
       • ส่งอย่างไร How (transportation method)
       • ส่งเมื่อใด When (dispatch)
       • ระดับสต๊อก (Stock levels)
    ฝ่ายขาย (Sales)
      • ยอมรับหรือปฏิเสธ Accept or reject (sales order, forecast order)
      • สัญญาได้ Available to Promise (ATP)
      • สามารถสัญญาได้ Capable to Promise (CTP)
      • การส่งมอบ Delivery (full, partial)
      • คำสั่งซื้อตกค้าง (Back orders)
      • เพิ่มกำไร (maximize profit)

     ตัวอย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานในฝ่ายต่างๆ : การบริหารวัสดุ (materials management) การจัดซื้อและการจัดหา / การควบคุมการผลิต / โลจิสติกส์ขาเข้า / คลังสินค้าและการจัดเก็บ / ข้อมูล และระบบสารสนเทศ / การวางแผนและควบคุมคลังสินค้า / การพยากรณ์ / การกำจัดวัสดุ

การระบุบ่งชี้ความต้องการของการจัดซื้อจัดหา
     กำหนดความต้องการผลิตภัณฑ์ (Specifications ของผลิตภัณฑ์)
       • ความต้องการ
       • คำขอซื้อ ขั้นตอนขอซื้อ
       • ลักษณะเฉพาะพิเศษ
     กำหนดความต้องการเชิงกระบวนการ (เงื่อนไขในการทำงาน)
       • สิ่งที่ส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กร
       • ข้อจำกัดในการทำงาน (เช่น ปริมาณผลิต พื้นที่จัดเก็บ ช่วงเวลาทำงาน ฯลฯ)
       • ความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน
    นิยามของคุณภาพ (Definitions of Quality)
       • เป็นไปตามข้อกำหนด (Conformance)
       • สวยงาม (Aesthetics)
       • ทนทาน (Durability)
       • สมรรถนะในวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้ (Performance)
       • ความเชื่อมั่น (Reliability)
       • คุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากคุณสมบัติพื้นฐาน (Features)
       • การบริการ (Serviceability)
       • คุณภาพที่รับรู้ (Perceived quality) ลูกค้ามีความประทับใจที่เกิดขึ้นจากชื่อเสียงที่สะสม


ที่มา หลักสูตรการบริหารการจัดซื้อ
       โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน SMEs Projects
       จัดทำโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สสว.
)


จำนวนผู้ชม 40474 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ