ศุกร์, 28 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 503 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
EDI : Electronic Data Interchange
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2009 เวลา 20:24 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

     EDI (Electronic Data Interchange) คือ ระบบการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เกิดการถ่ายโอนแบบอิเล็คทรอนิคส์สำหรับงานเอกสารที่ใช้เป็นประจำ (Routine Document)ระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ได้แก่ ใบสั่งซื้อ ใบปล่อยสินค้า ใบยืนยันการซื้อขายระหว่างคู่ค้า
     การนำระบบ EDI มาใช้จะทำให้เกิดการตรวจสอบเอกสารระหว่างต้นทางและปลายทางเป็นไปได้อย่างรวดเร็วลดปัญหาการตรวจเช็คโดยเจ้าหน้าที่ ระบบ EDI เป็นระบบสื่อสารข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดยผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีการจัดทำฐานข้อมูลและกำหนดรูปแบบของเอกสารที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการใช้ EDI มีลักษณะสำคัญดังนี้
          - เป็นระบบการใช้เอกสารอิเล็คทรอนิคส์มาใช้แทนเอกสารที่เป็นกระดาษ
          - การใช้รหัส (CODE) มาใช้แทนข้อมูลเพื่อให้เกิดระบบสื่อสารทางการค้าที่ทั่วโลกสามารถอ้างอิงถึงสิ่งหนึ่งได้โดยใช้รหัสเดียวกัน การกำหนดหมายเลขประจำตัวสินค้าตามมาตรฐานสากลของ EAN-13,  ITF-14, UCP ฯลฯ
          - โครงสร้างข้อมูลในการับส่งระหว่างคู่ค้า ทั้งผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีโครงสร้างของ EDI ที่แน่นอน
          - การแลกเปลี่ยนระบบงานระหว่างคอมพิวเตอร์โดยตรง โดยที่แต่ละหน่วยงานมีระบบงานที่สอดคล้องกัน โดยอาศัย Translate Software ที่แปลง Text เป็น EDI ทำให้เกิดความสะดวกต่อธุรกิจในการที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนระบบงานฐานข้อมูลเดิมของตนเอง โดยใช้ได้ทั้งผ่าน EDI VAN และ EDI Internet ที่ใช้ข้อมูล “XML” ทำให้สะดวกและประหยัด
           - มาตรฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อสามารถตรวจสอบการใช้ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง เอกสารจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน ซึ่งการกำหนดมาตรฐานของเอกสาร EDI จะมีการกำหนดรูปแบบของโครงสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้มาตรฐาน UN/EDIFACT
     รูปแบบการทำงานของ EDI เบื้องต้นเป็นดังนี้
            1) โปรแกรม อีดีไอ Translator (โรแกรมที่ทำหน้าที่แปลงระหว่างข้อมูลตามมาตรฐานอีดีไอกับข้อมูลตามความต้องการของโปรแกรมประยุกต์)ดึงและแปลงข้อมูลในรูปแบบของโปรแกรมภายใน(Internal Formatted Data)จากโปรแกรมประยุกต์ของบิษัทผู้ส่งให้เป็นข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานอีดีไอ(EDI Formatted Data)
            2) ข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานอีดีไอ จะถูกส่งไปตู้จดหมายของผู้ส่งไปผ่านบริการเครือข่ายอีดีไอ(EDI network Service)ซึ่งจะถูกจัดเรียงและส่งไปยังตู้จดหมายของผู้รับ
            3) เมื่อผู้รับ Log On เข้าไปในตู้จดหมายแล้ว โปรแกรม EDI  Translator จะสืบค้น(Retrieve)ข่าวสารในตู้จดหมายและแปลงข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานอีดีไอ ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทผู้รับ สำหรับการทำงานต่อไป
            4) ผู้ใช้งานจะทำการใช้ระบบ EDI จากผู้ให้บริการ (EDI Service Provider)เป็นตัวกลางไปยังหน่วยงานอื่นๆ เช่นระหว่างหน่วยงานเอกชนด้วยกัน หรือระหว่างหน่วยงานไปยังหน่วยงายของภาครัฐ หรืออาจจะเป็น Host ของกลุ่มบริษัทที่มีข้อตกลงในการใช้งานระบบ EDI ร่วมกัน หรืออาจเป็น Host ของหน่วยงานเดียวกันแต่มีการติดต่อกันภายในด้วยระบบ EDI
     ประโยชน์หลักๆของ EDI ต่อธุรกิจ
            -  เพิ่มความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำในการรับ-ส่งเอกสาร
            -  ลดงานซ้ำซ้อนและลดขั้นตอนการจัดการรับ-ส่งเอกสาร
            -  เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีเอกสารจำนวนมากและเป็นประจำเป็นขั้นตอน
            -  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร เช่นค่าพนักงาน ค่าไปรษณีย์
            -  เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

 
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Transport Journal


จำนวนผู้ชม 27579 ครั้ง

 

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ