ศุกร์, 28 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 660 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
LSPs & Freight Forwarder Trend
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2010 เวลา 00:00 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon


โดย ดร.ธนิต โสรัตน์
ประธานกรรมการ V-SERVE GROUP

        การให้บริการของ Freight Forwarder ผู้ให้บริการจองระวางสินค้าหรือLogistics Service Provider จะต้องสามารถให้บริการที่ครอบคลุมถึงการประสานงานหลังจากได้รับคำสั่งจากผู้นำเข้าหรือส่งออก ให้มีการจองหรือBooking พาหนะส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งด้วยคอนเทนเนอร์ ด้านการเลือกตัวแทนสายการเดินเรือหรือ Air Cargoes ที่ให้บริการในเส้นทางที่ลูกค้าต้องการโดยจะมีการเปรียบเทียบ คัดสรรสายการเดินเรือที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด ภายใต้ราคาที่เท่ากับหรือต่ำกว่าที่ลูกค้าจะจ้างหรือจองระวางสินค้า โดยรวมกับการจัดทำเอกสารสำหรับการนำเข้าส่งออก การบรรจุสินค้า การดำเนินพิธีการศุลกากร การจัดทำประกันภายสินค้า เลือกเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จองระวางเรือ ติดตามสินค้าที่จัดส่งไปตลอดเส้นทางการขนส่ง และทำการจัดแจงคลังสินค้าเพื่อใช้ในการเก็บสินค้า จะเห็นได้ว่าผู้ให้บริการจะต้องอาศัย 3PL : Third party Logistics ที่มีความชำนาญเฉพาะสายงานเข้ามาทำการแทนองค์กรทั้งนี้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าทั้งทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งลักษณะงานที่ส่งไปยังผู้ให้บริการ 3PL จะดำเนินการสอดคล้องกับลักษณะงานของผู้ว่าจ้าง และเป็นลักษณะงานที่ไม่ซับซ้อนสามารถควบคุมได้ด้วยระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่เป็นจริงมากที่สุด
       มาตรฐานการให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์(LSPs)ในส่วนของการให้บริการ Freight Forwarder ของไทยจะต้องสร้าง เครือข่ายระหว่างประเทศและการให้บริการแบบ Package Service ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของการให้บริการ(Value-Added Services)กับผู้นำเข้าส่งออก การให้เครดิตเทอมกับลูกค้าโดยการกำหนดอัตราผลกำไรต่อต้นทุนที่แน่นอนและเป็นมาตรฐานต่อการดำเนินงานของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การบริการให้คำปรึกษาในด้านการนำเข้าส่งออกรวมถึงการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ Freight Forwarder ยังพยายามที่จะยกระดับการให้บริการลูกค้าภายในประเทศโดยการรวมกลุ่มกันกับผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ทั้งที่เป็นกิจกรรมหลัก ได้แก่ การดำเนินการด้านศุลกากร การขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารข้อมูล การสั่งซื้อ และกิจกรรมเสริมเช่น การดูแลสินค้า การบรรจุหีบห่อ การบริหารความต้องการของลูกค้า กิจกรรมทางโลจิสติกส์ (Logistics Activity) เหล่านี้จะสามารถยกระดับของ Freight Forwarder ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันภายในประเทศ (Freight Outbound) และเป็นการนำเสนอตัวเองสำหรับรองรับงานขาเข้า (Freight Inbound ) จากพันธมิตรทางธุรกิจในทุกมุมโลก เป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนการบริการระหว่างกันสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทระบบสาขาอยู่ในประเทศต่างๆ
       Logistics Services Provider (LSPs) มักจะมีการเปรียบเทียบกับFreight Forwarder ข้ามชาติที่มีพื้นฐานด้านเครือข่ายระหว่างบริษัทแม่ที่ต้นทางกับบริษัทลูกที่กระจายอยู่ตามแหล่งธุรกิจที่สำคัญๆ ทั่วโลกFreight Forwarder ข้ามชาติเหล่านี้จะดำเนินงานโดยเข้ามาจัดจ้างผู้ประกอบการรายย่อย3PL ที่มีทักษะและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับลักษณะงานของลูกค้าในประเทศนั้นๆ สิ่งที่ Freight Forwarder ข้ามชาติได้เปรียบที่เห็นได้ชัดเจนอย่างความสามารถในการเข้าถึงผู้ให้บริการสายการเดินเรือ ( Liner ) หรือสายการบิน ( Airline ) ที่เป็นบริษัท Freight Forwarder อยู่ในเครือเดียวกันรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีพื้นฐานการใช้บริการจำเพาะกลุ่มผู้ให้บริการที่เป็นสัญชาติเดียวกัน ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างผู้ประกอบการไทยก็ด้อยกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ เช่น Tracking System ผู้ประกอบการไทยยังนำมาใช้อยู่ในวงจำกัดเมื่อเทียบกับบริษัทต่างชาติ แต่สำหรับระบบการดำเนินการด้านพิธีการทั้งขาออกและโดยเฉพาะขาเข้าที่มีความซับซ้อนในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจำเป็นซึ่งจะต้องให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องเหล่านี้บริษัทข้ามชาติไม่สามารถดำเนินการได้เอง จำเป็นต้องจัดจ้าง โดยการOutsourceให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาให้ดำเนินการ
       การที่จะยกระดับการให้บริการของ Freight Forwarder จำเป็นต้องอาศัย 3PL ที่เป็น Partner ในต่างประเทศเพื่อคอยกำกับดูแลสินค้าเมื่อถึงท่าเรือปลายทาง เป็นผู้จัดการพักสินค้าใน คลังสินค้าและดำเนินการขนส่งสินค้าไปจนถึงมือผู้รับสินค้า ในภาวะเศรฐกิจการค้าที่มีการแข่งขันกันมากในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นวงกว้าง เนื่องจากผู้ประกอบการต่างพยายามปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด ขณะที่คุณภาพยังคงเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า การจัดการด้านโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทานจึงกลายมาเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างสมรรถนะด้านการแข่งขัน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
    นอกจากนี้ Freight For- warder ยังพยายามที่จะยกระดับการให้บริการลูกค้าภายในประเทศโดยการรวมกลุ่มกันกับผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ทั้งที่เป็นกิจกรรมหลัก ได้แก่ การดำเนินการด้านศุลกากร การขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารข้อมูล การสั่งซื้อ และกิจกรรมเสริมเช่น การดูแลสินค้า การบรรจุหีบห่อ การบริหารความต้องการของลูกค้า
     กิจกรรมทางโลจิสติกส์ (Logistics Activity) เหล่านี้จะสามารถยกระดับของ Freight Forwarder ให้มีศักยภาพด้านการแข่งขันภายในประเทศ (Freight Outbound) และเป็นการนำเสนอตัวเองสำหรับรองรับงานขาเข้า (Freight Inbound ) จากพันธมิตรทางธุรกิจในทุกมุมโลก เป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนการบริการระหว่างกันสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทระบบสาขาอยู่ในประเทศต่างๆ
     Logistics Services Provider (LSPs) มักจะมีการเปรียบเทียบกับFreight Forwarder ข้ามชาติที่มีพื้นฐานด้านเครือข่ายระหว่างบริษัทแม่ที่ต้นทางกับบริษัทลูกที่กระจายอยู่ตามแหล่ง ธุรกิจที่สำคัญๆ ทั่วโลก Freight For- warder ข้ามชาติเหล่านี้จะดำเนินงานโดยเข้ามาจัดจ้างผู้ประกอบการรายย่อย 3PL ที่มีทักษะและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับลักษณะงานของลูกค้าในประเทศนั้นๆ สิ่งที่ Freight Forwarder ข้ามชาติได้เปรียบที่เห็นได้ชัดเจนอย่างความสามารถในการเข้าถึงผู้ให้บริการสายการเดินเรือ (Liner) หรือสายการบิน (Airline) ที่เป็นบริษัท Freight Forwarder อยู่ในเครือเดียวกัน รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีพื้นฐานการใช้บริการจำเพาะกลุ่มผู้ให้บริการที่เป็นสัญชาติเดียวกัน ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานบางอย่างผู้ประกอบการไทยก็ด้อยกว่าผู้ประกอบการต่างชาติ เช่น Tracking System ผู้ประกอบการไทยยังนำมาใช้อยู่ในวงจำกัดเมื่อเทียบกับบริษัทต่างชาติ แต่สำหรับระบบการดำเนินการด้านพิธีการทั้งขาออกและโดยเฉพาะขาเข้าที่มีความซับซ้อนในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจำเป็นซึ่งจะต้องให้มีประสิทธิภาพและความถูกต้องเหล่านี้บริษัทข้ามชาติไม่สามารถดำเนินการได้เอง จำเป็นต้องจัดจ้าง โดยการ Out- source ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามาให้ดำเนินการ
     การที่จะยกระดับการให้บริการของ Freight Forwarder จำเป็นต้องอาศัย 3PL ที่เป็น Partner ในต่างประเทศ เพื่อคอยกำกับดูแลสินค้าเมื่อถึงท่าเรือปลายทาง เป็นผู้จัดการพักสินค้าในคลังสินค้าและดำเนินการขนส่งสินค้าไปจนถึงมือผู้รับสินค้า ในภาวะเศรฐกิจการค้าที่มีการแข่งขันกันมากในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นวงกว้าง เนื่องจากผู้ประกอบการต่างพยายามปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด ขณะที่คุณภาพยังคงเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า การจัดการด้านโลจิส ติกส์และการบริหารโซ่อุปทานจึงกลายมาเป็นกลยุทธ์หลักในการสร้างสมรรถนะด้านการแข่งขัน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา www.tanitsorat.com
http://www.tanitsorat.com/file/045-LSP-Freight-Transport.pdf


จำนวนผู้ชม 8569 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ