พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 211 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) กับงานจัดซื้อจัดหา
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
วันเสาร์ที่ 05 ธันวาคม 2009 เวลา 08:49 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

         งานจัดซื้อจัดหา นับว่าเป็นกระบวนการหลักกระบวนการหนึ่งของแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model)  ซึ่งคือกระบวนการจัดซื้อจัดหา (Source) นั่นเอง โดยหน้าที่หลักของหน่วยงานจัดซื้อ ก็คือ (พันธวณิช, 2549)
              1) การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เกี่ยวข้องกับการรับวัตถุดิบ การตรวจสอบ  การเก็บรักษา และการจ่ายวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต
              2) การจัดการองค์ประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย  การ  รับรองผู้ขายและการติดต่อสื่อสารข้อมูลดำเนินงาน คุณภาพของการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบขาเข้า การทำสัญญาจัดหาวัตถุดิบ การจ่ายชำระเงิน
         ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดหา (Source) ของแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) จะมีการกำหนดกระบวนการพื้นฐานของงานจัดซื้อจัดหาโดยทั่วไป คือ การวางแผนการจัดซื้อจัดหา การรับและตรวจสอบสินค้า การส่งสินค้าให้หน่วยงานอื่น และการจ่ายเงิน นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดซื้อจัดหากับส่วนอื่นๆในโซ่อุปทาน เช่น การที่จะ  วางแผนการจัดซื้อจัดหาได้ถูกต้องแม่นยำ ก็จำเป็นต้องใช้ข้อมูลแผนการผลิตจากหน่วยงานผลิต      ข้อมูลระดับสินค้าคงคลัง ช่วงเวลาหรือระดับที่จะรับเข้าวัตถุดิบ (แผนการรับวัตถุดิบ) แผนการจัดส่งวัตถุดิบ กำลังการผลิตและความสามารถในการตอบสนองของผู้ขาย เป็นต้น นอกจากนี้ แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) ยังมีการกำหนดดัชนีวัดประสิทธิภาพ (KPI) และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ในเรื่องของงานจัดซื้อจัดหาไว้ดังนี้ (พันธวณิช, 2549)

 

ตารางที่ 1 การกำหนดดัชนีวัดประสิทธิภาพ (KPI)

ลักษณะประสิทธิภาพ ดัชนีวัดประสิทธิภาพ (KPI)
ความยืดหยุ่น (Flexibility) และความสามรถในการตอบสนอง (Responsiveness) เวลานำ (Lead Time) เวลาในการบริการ
ค่าใช้จ่าย (Cost) ต้นทุนของวัตถุดิบ ต้นทุนรวมของการดำเนินงาน
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เปอร์เซ็นต์สินค้าเสียหาย จำนวนของเสียต่อล้านชิ้น (Defective Part Per Million)
ทรัพย์สิน (Assets) จำนวนวันในการเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory Days of Supply) การเพิ่มคุณค่าจากผู้ให้บริการ (Value Added by Service Provider)

 

ตารางที่ 2 การกำหนดวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice)

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ลักษณะ
ข้อตกลงการร่วมมือ -
การเป็นพันธมิตร การจัดซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement)
การแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Document Exchange)


        นอกจากตัวอย่างในตารางที่ 1 และ 2 ข้างต้นแล้ว แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) ยังมีดัชนีวัดประสิทธิภาพและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดอื่นๆ ที่ลึกลงไปในรายละเอียดตาม แต่ละกระบวนการทำงานของจัดซื้อจัดหา ซึ่งประสิทธิภาพของแต่ละกระบวนการก็จะส่งผลถึง    ภาพรวม และสะท้อนไปถึงประสิทธิภาพของโซ่อุปทานด้วย ดังนั้นหน่วยงานจัดซื้อจัดหาจึงถือเป็นหน่วยงานสำคัญส่วนหนึ่งของการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เป็นหน่วยงานที่บริหารการไหลของวัตถุดิบและข้อมูลที่ต้องเกี่ยวเนื่องทั้งในองค์กรและระหว่างองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานในโซ่อุปทานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ความสำคัญของงานจัดซื้อจัดหา ยังเกี่ยวข้องกับการ  จัดการในเรื่องต่อไปนี้
             1) การจัดการต้นทุนและการปรับปรุงเพื่อให้เกิดส่วนประหยัด
             2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการขนส่ง
             3) โอกาสในการลดรอบเวลาและการพัฒนาวัฏจักรผลิตภัณฑ์
             4) การเข้าถึงเทคโนโลยีของกระบวนการและผลิตภัณฑ์
             5) การปรับปรุงคุณภาพ
        สรุปได้ว่าแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) ถือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการเริ่มต้นนำแนวคิดโซ่อุปทานมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน โดยการจำลองกระบวนการทำงานต่างๆ ทั้งหมดในสายโซ่อุปทานซึ่งเริ่มต้นจากองค์กรของตนจนขยายไปสู่ส่วนอื่นๆ ของโซ่ และหนึ่งในกระบวนหลักของแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) ซึ่งก็คืองานจัดซื้อจัดหาที่มีความสำคัญไม่ว่าจะในเรื่องของการจัดการต้นทุน การลดรอบเวลา (Lead Time) ซึ่งส่งผลให้การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน จนไปถึงโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ดังนั้นงานจัดซื้อจัดหาถือเป็นงานที่ต้องให้ความสำคัญและเป็นงานท้าทายงานหนึ่งในการพัฒนาโซ่อุปทานเลยทีเดียว


จำนวนผู้ชม 40376 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ