พุธ, 29 มี.ค. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 124 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โลจิสติกส์กับการเพิ่มศักยภาพธุรกิจ (ตอนที่ 2)
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2009 เวลา 18:46 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


     “Event Logistics” ใช้เรียกในกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดงานหนึ่งๆ ให้สำเร็จลุล่วง ส่วน “Service Logistics” ใช้กับงานโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้คนเช่นงานในองค์กร อย่างการบินไทย ที่ให้บริการสำหรับผู้โดยสารทางอากาศ งานการรถไฟ ที่ให้บริการสำหรับผู้โดยสารทางรถไฟ งาน ขสมก. หรือ บขส. ที่ให้บริการสำหรับผู้โดยสารทางรถบัสในกรุงเทพฯ หรือระหว่างจังหวัด เป็นต้น
     แต่จากคำกล่าวที่ว่า “ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของเราแพงและการบริหารจัดการในด้านนี้ขาดการดูแล ถ้าเราดูแลตรงนี้ดีขึ้นจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของเรา....”
     คำว่า “โลจิสติกส์” นี้หมายถึง โลจิสติกส์ทางธุรกิจ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า “Business Logistics”
     โลจิสติกส์ทางธุรกิจ หรือ “Busi- ness Logistics” เป็นคำที่ใช้แทนกิจกรรมหรือขบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเป็นสำคัญ โดยมุ่งคำนึงถึงประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลเฉกเช่นเดียวกับรากศัพท์ของมันตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 แต่ที่เปลี่ยนไปคงจะเป็นเนื้อหาสาระ ความยุ่งยาก พื้นที่ ขอบเขต โครงสร้าง และที่สำคัญที่สุด คือ สิ่งที่จะเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ ระยะเวลาในการเอาชนะ และคู่รบที่มากกว่าหนึ่งมิติคือ มีทั้งคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า
     โดยกิจกรรมหรือขบวนการทำงานต่างๆ ในโลจิสติกส์ทางธุรกิจ ที่สำคัญๆ ได้แก่ การขนส่งวัตถุดิบและสินค้า (Freight Transportation) การจัดเก็บและดูแลวัตถุดิบและสินค้า (Ware- housing) การกระจายสินค้า (Distribu- tion) การควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง (Stocks and Inventory Controls) และการส่งมอบสินค้า (Customer Service/Order Proces- sing) ส่วนในกรณีที่มีคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ หรือลูกค้าอยู่ในต่างประเทศ กิจกรรมสำคัญที่เพิ่มเติมจะเป็นงานด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้า (Import & Export)
     เมื่อมาถึงตรงจุดนี้ ผมหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะเข้าใจความหมายของเจ้าโลจิสติกส์ที่แท้จริง และผมหวังว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการตีความหมายของมันอีก สรุปง่ายๆ โลจิสติกส์ที่ท่านเจ้าของกิจการ และผู้บริหารมืออาชีพในชั่วโมงนี้จะต้องให้ความสนใจเรียกว่า โลจิสติกส์ทางธุรกิจ หรือ “Business Logistics” ครับ คำถามต่อมา โลจิสติกส์ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างไร
     อย่างที่อธิบายถึงความหมายที่แท้จริงในเรื่องโลจิสติกส์ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบข้างต้นแล้ว โลจิสติกส์ทางธุรกิจ หรือ “Business Logistics” ที่เราเพิ่งมาให้ความสนใจในขณะนี้มีวิวัฒนาการมามากว่า 30 ปี เมื่อนักธุรกิจอุตสาห กรรมในประเทศตะวันตกได้นำความรู้ทางการทหาร หรือ “Military Logis- tics” มาประยุกต์ใช้กับโลกทางการค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของตน เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่แปลกว่า ทำไมยิ่งนับวันการทำการค้าจึงเสมือนการทำศึกสงครามเข้าไปทุกที บริษัทต่างๆ เสาะหากลยุทธ์และพัฒนาปรับปรุงขบวนการทำงานต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งตลอดเวลา โดยคำนึงถึงความสามารถในการแย่งชิงลูกค้ามาครอบครอง เสมือนการทำศึกสงครามที่ต้องเอาชนะฝ่ายตรงข้าม
     การประยุกต์ใช้โลจิสติกส์ทางทหาร เข้ากับโลกทางการค้า หรือที่เรียกว่า โลจิสติกส์ทางธุรกิจ “Business Logistics”จะมีนัยคล้ายกัน ตรงที่เป็นการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทำงานหรือกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บอย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกัน โดยโลจิสติกส์ทางธุรกิจจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ จากการลดต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และสินค้า หรือ “Total Logistics Cost” ของธุรกิจ ต้นทุนที่ว่านี้ประกอบด้วย ต้นทุนขนส่งขาเข้า (Inbound Transportation Cost) ต้นทุนขนส่งขาออก (Outbound Transportation Cost) ต้นทุนจัดเก็บวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และสินค้า (Ware- housing Cost) ต้นทุนวัตถุดิบคงคลัง ชิ้นส่วนคงคลังและสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying Cost) ต้นทุนในขบวนการส่งมอบสินค้า (Custo- mer Service/Order Processing Cost) และต้นทุนการบริหารจัดการงานโลจิสติกส์ (Administration Cost) เป็นต้น
     ในส่วนที่โลจิสติกส์ทางธุรกิจ มุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิผล จะเป็นในเรื่องของความสามารถในการตอบสนองลูกค้า (Customer Respon- siveness) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า (Lead Time) ที่นับวันความต้องการจะสูงมากขึ้น
     ดังนั้น จะเห็นได้ว่าถ้ามีการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ โดยการเพิ่มประสิทธิ ภาพในด้านต้นทุนของสินค้าที่ถูกลง ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในด้านการตอบสนองลูกค้าที่ดีขึ้น


ที่มา Transport Journal วันที่ 1 ต.ค. 2552


จำนวนผู้ชม 8313 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ